Placówki oświatowe i żłobki

Placówki oświatowe i żłobki

Dobro i bezpieczeństwo dzieci powinno być priorytetem dla każdej placówki działającej na rzecz dzieci. To nie tylko kwestia odpowiednich przepisów, ale także obowiązek poszczególnych podmiotów mających styczność z dziećmi na różnych poziomach.

 

Krzywdzenie dzieci niesie poważne, bezpośrednie i długofalowe konsekwencje dla ich rozwoju, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz powoduje wysokie koszty społeczne i ekonomiczne, które ponosi całe społeczeństwo. Dlatego odpowiedni system ochrony, który obowiązuje w każdej organizacji/instytucji i określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne oraz odpowiedzialność osób dorosłych za bezpieczeństwo dzieci jest konieczny, aby zapobiegać krzywdzeniu dzieci, a – jeżeli do krzywdzenia doszło – zmniejsza rozmiar jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku. Z takiego myślenia wyrastają standardy ochrony dzieci.

 

Standardy ochrony dzieci to 4 zasady, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w instytucjach i organizacjach działających na rzecz dzieci. 

 

Zobacz, jak wdrożyć standardy ochrony dzieci w Twojej placówce - pobierz Podręcznik.

 

 

 

Przekonaj się, jak wygląda realizacja standardów ochrony dzieci w praktyce, na przykładzie działalności Przedszkola nr 87 w Warszawie.

 

 

Webinar o wdrażaniu Polityki ochrony dzieci w placówkach oświatowych i żłobkach 

 

 

Webinar o procedurach interwencji w placówkach oświatowych i żłobkach

 

 • a.     Polityka dotyczy całego personelu (pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy – na wszystkich szczeblach placówki).   

  b.     Organ zarządzający placówką zatwierdził Politykę, a za jej wdrażanie i nadzorowanie odpowiada kierownictwo placówki.  

  c.      Kierownictwo placówki wyznaczyło osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki. Rola, zadania oraz kwalifikacje tej osoby są jasno określone.

  d.     Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa:  

  ·        zasady bezpiecznej rekrutacji personelu  

  ·        sposób reagowania w placówce na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady prowadzenia rejestru interwencji

  ·        zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko i dziecko–dziecko  

  ·        zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych  

  ·        zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci  

  e.     Polityka jest opublikowana i szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne. 

 • Standardy podstawowe:  

  a.     W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest ocena przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzane są ich referencje.
  b.     Placówka uzyskała o każdym członku personelu dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego i rejestrów karalności państw trzecich w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w przepisach prawa obcego) lub w przypadkach prawem wskazanych oświadczenia o niekaralności¹.

  c.      Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu organizacji/instytucji z dziećmi, wskazujące, jakie zachowania w placówce są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem.  

  d.     Placówka zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:  

  ·        rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci  

  ·        procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia  

  ·        odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji  

  ·        procedury „Niebieskie Karty”². 

   

  Standardy uzupełniające: 

  e.     Cały personel placówki pracujący z dziećmi i ich opiekunami jest przygotowany, by edukować:  

  ·       dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem  

  ·       opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem.  

  f.      Personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnie je wykorzystuje.  

   

  ¹ Od 15 lutego 2024 roku w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606), którą zmieniono ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 z późn. zm.), która od wskazanej daty będzie nosiła nazwę: Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, poza obowiązkiem sprawdzenia osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – organizacje/instytucje będą zobowiązane do weryfikowania niekaralności swoich pracowników i współpracowników.

  ² Dotyczy organizacji/instytucji, które zgodnie z przepisami obowiązującego prawa realizują procedurę „Niebieskie karty”: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. 

 • a.     Placówka wypracowała procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu organizacji, członków rodziny, rówieśników i osób obcych.   

  b.     Placówka dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencja i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom.   

  c.      W placówce wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.  

 • Standardy podstawowe: 

  a.     Przyjęta Polityka ochrony dzieci jest weryfikowana - przynajmniej raz w roku - ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.  

  Standardy uzupełniające: 

  b.      W ramach weryfikacji Polityki placówka konsultuje się z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami. 


Materiały do pobrania
 • Załącznik nr 1 - Podręcznik Standardy ochrony dzieci w żłobkach i placówkach oświatowych
  Załącznik nr 1 Pobierz plik >
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka cookies