Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Środowisko organizacji pozarządowych w Polsce jest różnorodne, składa się z organizacji różnej wielkości, pracujących na płaszczyźnie krajowej, ale też międzynarodowej. Jak wynika z badań, 35% organizacji w naszym kraju działa na rzecz sportu, a 14%  –  kultury, 13% zajmuje się edukacją, 8% funkcjonuje w obszarze ochrony zdrowia a 7% –  pomocy społecznej. Poza tym NGO-sy rozwijają społeczności lokalne, działają na rzecz ekologii, chronią prawa człowieka, bronią mniejszości, a to i nie wyczerpuje katalogu ich aktywności.

 

Nawet jeśli dana organizacja nie specjalizuje się w pomaganiu dzieciom, to bliższe przyjrzenie się jej działalności pokaże, jak często się z nimi styka – 73% odbiorców działań organizacji pozarządowych stanowią dzieci i młodzież. Nie ulega zatem wątpliwości, że wszystkie organizacje działające na rzecz społeczeństwa – w tym dzieci –  powinny dbać o standardy, dające pewność, że bezpieczeństwo i dobrostan najmłodszych są priorytetem.

 

Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że na całym świecie dzieci są narażone na krzywdzenie i wykorzystywanie przez ludzi zajmujących stanowiska władzy i zaufania, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych m.in. w Wielkiej Brytanii. I chociaż wiele organizacji dokłada wszelkich starań, aby chronić dzieci, z którymi się kontaktuje, często zdarza się, że w swojej pracy podejmuje działania, które nie zostały sformalizowane ani zapisane. Do tego dochodzą działania realizowane w sytuacjach kryzysowych (np. kryzysu humanitarnego), kiedy kwestie związane z ochroną dzieci często uznaje się za drugorzędne, chociaż wszystkie dzieci są wówczas narażone na niebezpieczeństwo, zwłaszcza te, które musiały opuścić swoje domy i zostały rozdzielone z najbliższymi. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wszystkie organizacje miały pewność, że dysponują odpowiednimi systemami rekrutacji personelu, korygowania złych praktyk i niepożądanych zachowań oraz procedurami reagowania na problemy i rozwiązywania ich. Wprowadzenie przez organizację standardów ochrony dzieci jest odpowiedzią na te potrzeby.

 

W 2003 r. konsorcjum międzynarodowych organizacji pozarządowych, we współpracy z NSPCC (brytyjskim Krajowym Towarzystwem na rzecz Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Dzieci), opublikowało dokument zatytułowany Setting the Standard – a common approach to child protection (Ustanowienie standardów – wspólne podejście do ochrony dzieci przed krzywdzeniem). W dokumencie tym przedstawiono standardy, jakie powinny spełniać międzynarodowe i lokalne organizacje pracujące z dziećmi, aby skutecznie chronić najmłodszych. Dokument ten był podstawą do opracowania zestawu narzędzi opublikowanych pod tytułem Keeping Children Safe: Standards for Child Protection (Bezpieczeństwo dzieci – standardy ochrony dzieci), w oparciu o który powstał podręcznik dostępny poniżej.

 

Zobacz, jak wdrożyć standardy ochrony dzieci w Twojej organizacji - pobierz Podręcznik.

 

 

 

Przekonaj się jak wygląda realizacja standardów ochrony dzieci w praktyce, na przykładzie działalności Związku Harcerstwa Polskiego.

 

 

Webinar o wdrażaniu Polityki ochrony dzieci w organizacjach pozarządowych

 

 

Webinar o procedurach interwencji w organizacjach pozarządowych

 

 • a.     Polityka dotyczy całego personelu (pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy – na wszystkich szczeblach organizacji).   

  b.     Organ zarządzający organizacją zatwierdził Politykę, a za jej wdrażanie i nadzorowanie odpowiada kierownictwo organizacji.  

  c.      Kierownictwo organizacji wyznaczyło osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki. Rola, zadania oraz kwalifikacje tej osoby są jasno określone.

  d.     Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa:  

  ·        zasady bezpiecznej rekrutacji personelu  

  ·        sposób reagowania w organizacji na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady prowadzenia rejestru interwencji

  ·        zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko i dziecko–dziecko  

  ·        zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych  

  ·        zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci  

  e.     Polityka jest opublikowana i szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne.  

 • Standardy podstawowe:  

  a.     W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest ocena przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzane są ich referencje.
  b.     Organizacja uzyskała o każdym członku personelu dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego i rejestrów karalności państw trzecich w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w przepisach prawa obcego) lub w przypadkach prawem wskazanych oświadczenia o niekaralności¹.

  c.      Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu organizacji z dziećmi, wskazujące, jakie zachowania w organizacji są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem.  

  d.     Organizacja zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:  

  ·        rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci  

  ·        procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia  

  ·        odpowiedzialności prawnej pracowników organizacji, zobowiązanych do podejmowania interwencji  

  ·        procedury „Niebieskie Karty”². 

   

  Standardy uzupełniające: 

  e.     Cały personel organizacji pracujący z dziećmi i ich opiekunami jest przygotowany, by edukować:  

  ·       dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem  

  ·       opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem.  

  f.      Personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnie je wykorzystuje.  

   

  ¹ Od 15 lutego 2024 roku w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606), którą zmieniono ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 z późn. zm.), która od wskazanej daty będzie nosiła nazwę: Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, poza obowiązkiem sprawdzenia osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – organizacje/instytucje będą zobowiązane do weryfikowania niekaralności swoich pracowników i współpracowników.

  ² Dotyczy organizacji/instytucji, które zgodnie z przepisami obowiązującego prawa realizują procedurę „Niebieskie karty”: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. 

 • a.     Organizacja wypracowała procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu organizacji, członków rodziny, rówieśników i osób obcych.   

  b.     Organizacja dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencja i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom.   

  c.      W organizacji wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.  

 • Standardy podstawowe: 

  a.     Przyjęta Polityka ochrony dzieci jest weryfikowana - przynajmniej raz w roku - ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.  

  Standardy uzupełniające: 

  b.      W ramach weryfikacji Polityki organizacja konsultuje się z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami. 


Materiały do pobrania
 • Załącznik nr 1 - Podręcznik Standardy ochrony dzieci w organizacjach pozarządowych
  Załącznik nr 1 Pobierz plik >
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka cookies