Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Środowisko organizacji pozarządowych w Polsce jest różnorodne, składa się z organizacji różnej wielkości, pracujących na płaszczyźnie krajowej, ale też międzynarodowej. Jak wynika z badań, 35% organizacji w naszym kraju działa na rzecz sportu, a 14%  –  kultury, 13% zajmuje się edukacją, 8% funkcjonuje w obszarze ochrony zdrowia a 7% –  pomocy społecznej. Poza tym NGO-sy rozwijają społeczności lokalne, działają na rzecz ekologii, chronią prawa człowieka, bronią mniejszości, a to i nie wyczerpuje katalogu ich aktywności.

 

Nawet jeśli dana organizacja nie specjalizuje się w pomaganiu dzieciom, to bliższe przyjrzenie się jej działalności pokaże, jak często się z nimi styka – 73% odbiorców działań organizacji pozarządowych stanowią dzieci i młodzież. Nie ulega zatem wątpliwości, że wszystkie organizacje działające na rzecz społeczeństwa – w tym dzieci –  powinny dbać o standardy, dające pewność, że bezpieczeństwo i dobrostan najmłodszych są priorytetem.

 

Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że na całym świecie dzieci są narażone na krzywdzenie i wykorzystywanie przez ludzi zajmujących stanowiska władzy i zaufania, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych m.in. w Wielkiej Brytanii. I chociaż wiele organizacji dokłada wszelkich starań, aby chronić dzieci, z którymi się kontaktuje, często zdarza się, że w swojej pracy podejmuje działania, które nie zostały sformalizowane ani zapisane. Do tego dochodzą działania realizowane w sytuacjach kryzysowych (np. kryzysu humanitarnego), kiedy kwestie związane z ochroną dzieci często uznaje się za drugorzędne, chociaż wszystkie dzieci są wówczas narażone na niebezpieczeństwo, zwłaszcza te, które musiały opuścić swoje domy i zostały rozdzielone z najbliższymi. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wszystkie organizacje miały pewność, że dysponują odpowiednimi systemami rekrutacji personelu, korygowania złych praktyk i niepożądanych zachowań oraz procedurami reagowania na problemy i rozwiązywania ich. Wprowadzenie przez organizację standardów ochrony dzieci jest odpowiedzią na te potrzeby.

 

W 2003 r. konsorcjum międzynarodowych organizacji pozarządowych, we współpracy z NSPCC (brytyjskim Krajowym Towarzystwem na rzecz Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Dzieci), opublikowało dokument zatytułowany Setting the Standard – a common approach to child protection (Ustanowienie standardów – wspólne podejście do ochrony dzieci przed krzywdzeniem). W dokumencie tym przedstawiono standardy, jakie powinny spełniać międzynarodowe i lokalne organizacje pracujące z dziećmi, aby skutecznie chronić najmłodszych. Dokument ten był podstawą do opracowania zestawu narzędzi opublikowanych pod tytułem Keeping Children Safe: Standards for Child Protection (Bezpieczeństwo dzieci – standardy ochrony dzieci), w oparciu o który powstał podręcznik dostępny poniżej.

 

Zobacz, jak wdrożyć standardy ochrony dzieci w Twojej organizacji - pobierz Podręcznik.

 

 

 

Standardy 

 

1. POLITYKA: Organizacja/instytucja ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.  

 

Standardy podstawowe:  

a.               Polityka dotyczy całego personelu (pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy – na wszystkich szczeblach organizacji).   

b.               Organ zarządzający organizacją/instytucją zatwierdził Politykę, a za jej wdrażanie i nadzorowanie odpowiada kierownictwo organizacji/instytucji.   

c.                Kierownictwo organizacji wyznaczyło osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki. Rola oraz zadania tej osoby są jasno określone.   

d.               Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa:   

·                 zasady bezpiecznej rekrutacji personelu   

·                 sposób reagowania w organizacji/instytucji na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia   

·                 zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko   

·                 zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych   

·                 zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci   

e.               Polityka jest opublikowana i szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne.   

 

 

2. PERSONEL: Organizacja/instytucja monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.   

 

Standardy podstawowe:  

a.               W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest ocena przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzane są ich referencje.   

b.               Organizacja/ instytucja uzyskała informacje z Krajowego Rejestru Karnego o każdym członku personelu (gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa) oraz organizacja/ instytucja uzyskała oświadczenia całego personelu dotyczące niekaralności lub braku toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego - w przypadkach, gdy prawo nie zezwala na uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.   

c.                Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu organizacji/instytucji z dziećmi, wskazujące, jakie zachowania w organizacji są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem.   

d.               Organizacja/instytucja zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:   

·                 rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci   

·                 procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia   

·                 odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji.   

·                 procedury „Niebieskiej Karty”2  

 

Standardy uzupełniające:  

e.               Cały personel organizacji/instytucji pracujący z dziećmi i ich opiekunami jest przygotowany, by edukować:   

·                 dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem   

·                 opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem.   

f.                Personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz je aktywnie wykorzystuje.   

  

 

3. PROCEDURY: w organizacji/instytucji funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.   

 

Standardy podstawowe:  

a.               Organizacja/ instytucja wypracowała procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu organizacji, członków rodziny, rówieśników i osób obcych.   

b.               Organizacja/ instytucja dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom.    

c.                W organizacji/instytucji wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.   

 

 

4. MONITORING: Organizacja/instytucja monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci. 

  

Standardy podstawowe: 

a.               Przyjęta Polityka ochrony dzieci jest weryfikowana - przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.   

Standardy uzupełniające:  

b.               W ramach weryfikacji Polityki organizacja/instytucja konsultuje się z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.  

 

Przekonaj się jak wygląda realizacja standardów ochrony dzieci w praktyce, na przykładzie działalności Związku Harcerstwa Polskiego.

 

 

Webinar o wdrażaniu Polityki ochrony dzieci w organizacjach pozarządowych

 

 

Webinar o procedurach interwencji w organizacjach pozarządowych

 


Materiały do pobrania
  • Załącznik nr 1 - Podręcznik Standardy ochrony dzieci w organizacjach pozarządowych
    Załącznik nr 1 Pobierz plik >
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka cookies